filename:crypto/seed.ko
author:Hye-Shik Chang , Kim Hyun
license:GPL
description:SEED Cipher Algorithm
architectures:arm i386 mips powerpc um x86_64
versions:v2.6.29 v2.6.30 v2.6.31 v2.6.32 v2.6.33 v2.6.34 v2.6.35 v2.6.36 v2.6.37 v2.6.38 v2.6.39 v3.0 v3.1 v3.2 v3.3 v3.4 v3.5